வவுனியாவில் தமிழ் மாமன்றம் நடாத்தும் வன்னியின் வாதச்சமர் வவுனியாவில் தமிழ் மாமன்றம் நடாத்தும் வன்னியின் வாதச்சமர்

வவுனியாவில் தமிழ் வளர்ச்சியில் முக்கிய பணியாற்றும் தமிழ் மாமன்றம் பிராந்திய மட்டத்தில் நடாத்தும் இவ்வாண்டுக்கான வன்னியின் வாதச்சமர் எதிர்வரும் நவம்பர் 3ம் திகதி நடைபெற உள்ளது.

ஆசிரியர்