கறுப்பு ஜூலை 23ம் திகதி – உலகம் வேடிக்கை பார்த்த நாள் !கறுப்பு ஜூலை 23ம் திகதி – உலகம் வேடிக்கை பார்த்த நாள் !

போர் தின்று துப்பிய நிலமதில் வேரோடி 30 ஆண்டுகள் 
யார் வந்து துடைத்தெறிவார் அந்த கறைபடிந்த நாட்களை ?
கறுப்பு படிந்த ஜூலையில் கண்ணீருடன் நாம் – இன்னும் 
எத்தனை ஆண்டுகள்தான் குறுகிப்போய் அஞ்சலி செய்வது ?

அன்று உயிர் நீர்த்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் அஞ்சலிகள் ….

வணக்கம் London

ஆசிரியர்