உலக வரலாற்றின் சிவப்பு கறைஉலக வரலாற்றின் சிவப்பு கறை

உலக வரலாற்றில் பதிந்த இந்த நாள் – பல

கோடி மக்களின் இதயம் உடைந்த நாள்

பதின்மூன்று  வருடமாய் பிரிந்த உயிர்களுக்காய்

தேசமே வணங்குகிறது ஒரு நிமிடம் தலை சாய்த்து!

ஆசிரியர்