தாஜ் மஹால் தாஜ் மஹால்

காதலிக்காக வரைந்த ஓவியம் என
வரலாறாய் எழுந்து நிற்க..
முந்தாஜ் ஐ சிறைவைத்த
கொடுமை மறைந்து போனதோ ?

ஆசிரியர்