விடிவெள்ளியை தேடிடும் ஆழ்கடல் பயணம் விடிவெள்ளியை தேடிடும் ஆழ்கடல் பயணம்

அலையோடு இவர் மனமும் கரை தேடுமோ

உலை வைத்து உணவுண்டு எத்தனை நாளானதோ

பசி போக்கி உயிர் வாழ யமனோடு பயணிக்கும்

விதியாகிப் போனதோ இத் தமிழனது வாழ்வு….

ஆசிரியர்