பண்டாரவன்னியன் | வீரத்துக்கு வயது 210பண்டாரவன்னியன் | வீரத்துக்கு வயது 210

வேங்கையின் வீரத்துடன்

வென்களமாடிய  வீரன் – இவன்

முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்ட பூமியை

தாங்கிய தலைவன்

அந்நியன் நுழைந்திடா தமிழ் நிலம்

காத்து நின்றவனே !

வேந்தனே உன் வீரத்தின் வயதுக்கு

ஏதுடா எல்லை….

ஆசிரியர்