சர்வதேச மகளீர் தினம் | மார்ச் 8சர்வதேச மகளீர் தினம் | மார்ச் 8

படைப்பவளும் நீ காப்பவளும் நீ

சுமப்பவளும் நீ சுற்றி வருபவளும் நீ…

சுமைகள் உன்னை குறுக்கிட வேண்டாம்

இமையம் உனக்கு தூரத்தில் வேண்டாம்.

ஆசிரியர்