செய்திகள்

புகைப்படத் தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்

புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்

2 minutes read

21 புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் இன்று(18) பதவிப் பிரமாணம் செய்துள்ளனர்.

(1) பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சு

(2) ரோஹண திசாநாயக்க – உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் மாகாண சபைகள் இராஜாங்க அமைச்சு

(3) அருந்திக்க பெர்னாண்டோ – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சு

(4) லொஹான் ரத்வத்த – நகர அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு

(5) தாரக்க பாலசூரிய – வௌிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சு

(6) இந்திக்க அனுருத்த – வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சு

(7) காதர் மஸ்தான் – கிராமிய பொருளாதார, பயிர்ச்செய்கை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு

(8) அசோக்க பிரியந்த – வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சு

(9) ஏ.அரவிந்த் குமார் – தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

(10) கீதா குமாரசிங்க – கலை இராஜாங்க அமைச்சு

(11) குணபால ரத்னசேகர – கூட்டுறவு சேவை, விற்பனை அபிவிருத்தி, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சு

(12) கபில நுவன் அத்துகோரள – சிறு ஏற்றுமதி இராஜாங்க அமைச்சு

(13) சுரேன் ராகவன் – கல்விச் சேவை, மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சு

(14) கயாஷான் நவனந்த – சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சு

(15) சனத் நிஷாந்த – நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சு

(16) சிறிபால கம்லத் – மகாவலி இராஜாங்க அமைச்சு

(17) அனுராத ஜயரத்ன – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சு

(18) சிசிர ஜயகொடி – சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சு

(19) பிரசன்ன ரணவீர – கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சு

(20) D.V. சானக்க – சுற்றுலாத்துறை மற்றும் கடற்றொழில் இராஜாங்க அமைச்சு

(21) D.B. ஹேரத் – கால்நடை வளங்கள் இராஜாங்க அமைச்சு

சினிமா

விமர்சனம்

கட்டுரை

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More