கறுப்பு ஜூலை வயது 41கறுப்பு ஜூலை வயது 41

இருப்பதற்கு இடம் கேட்டோம்

இருப்பிடத்துக்கு தீ வைத்தனர்

கருகவைத்து கப்பலேற்றினர்

கரையைத்தேடி அலைகின்றோம்

ஆசிரியர்