உலகம் இவர்கள் வசம் உலகம் இவர்கள் வசம்

உலகம் இவர்கள் வசம் அதன் அசைவும் இவர்களிடம் – எம்

தோற்றுப்போன வரலாற்றை எழுத வைத்த ​​​​​தலைவர்கள் …

உலகின் கோடியில் தமிழனன்று மடிந்ததை  – இந்த

குளத்தங்கரை குருவிகள் கூறுமா இவர்களுக்கு …

ஆசிரியர்